դէմ

դէմ

Dasnabedian 1995: 428

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,9 4,15 13,6 Acrostiche 6,27 Colophon 1,7
visage, face

freq: 5

cf. դէմ 2 (in: դէմ յանդիման կացուցանեմ)

JJSW

Փիլ. լին. QG iv 33
(no greek, `is'))

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԴԷՄ — (դիմի, մաւ. մանաւանդ՝ Դէմք, դիմաց, մօք.) NBH 1 0611 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԴԷՄ մանաւանդ՝ ԴԷՄՔ. պ. տիյմ, տիյմէր, տիյտար, տիտար. πρόσωπον vultus, facies, os Առաջք գլխոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԱՐԱԴԷՄ — ( ) NBH 2 0851 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c ՏԱՐԱԴԷՄ ԳՆԱԼ. Դէմ եդեալ գնալ ʼի տար աշխարհ. դիմել ʼի վայրս հեռաւորս կամ յօտարութիւն. ճանապարհ առնել հեռի. խոյս տալ յօտար երկիր. *Դէմ եդեալ տարադէմ գնացեալ՝ փախստեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴԴԷՄ — (դիմի, մաց.) NBH 1 0767 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ἑναντίος, τἁναντίος, ἁντίθετος adversus, oppositus, contrarius Հակադրեալ. հակառակ ինչ. ներհակ. ներհական. դիմակաց. եւ Որ ինչ կայ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՔՆԱԴԻՄԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0857 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 14c մ. αὑτοπροσώπως in, vel sub sua persona, coram. անձամբ իւրով դիմաւ. ինքնին դէմ յանդիման. երես առ երես. դէմ առ դէմ. ... *Առաքելական գնդին, առ որս ինքնադիմաբար խոսելով երանելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱԿԱՌԱԿ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἑναντίος, ἁντικείμενος contraius, adversarius, adversus, oppositus. Իբր Հակ առ հակ, կամ հակ առեալ. հակակայ. ներհակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱԿԱՌԱԿԱԲԱՐԲԱՌ — ( ) NBH 2 0006 Chronological Sequence: 6c ա. ՀԱԿԱՌԱԿԱԲԱՐԲԱՌ ἁντίφθογγος contra sonans որ եւ ՀԱԿԱՌԱԿԱՁԱՅՆ ἁντίφωνος contrariam vocem edens. Դէմ ընդդէմ բարբառեալ. նուագեալ դէմ առ դէմ, համաձայն կամ անհամաձայն. *Ըստ խառնման իմն յարմարութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԿԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0427 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ն. σκέπτομαι, ὀράω, ἑφοράω, θεωρέω, ὅπτομαι specto, aspicio, aspecto, intueor, contueor, considero, cerno, video οἱκάζω conjicio στοχάζομαι conjecto …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԵՍ — (ոյ, ովք. ʼի տեսս.) NBH 2 0865 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ὄρασις, ὅψις visus, aspectus. Արմատ Տեսանելոյ. որպէս Տեսութիւն. տեսիլ. տեսնալը, տեսնուիլը. ... *Բորոտութիւնն ... ըստ ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՆՁՆԱՆԱՄ — (ացայ, ցեալ.) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c չ. χωρίζομαι separor Առանձինն լինել. մեկուսանալ. զատանիլ. կամ Որոշիլ՝ որպէս բաժանիլ. մէկդի քաշուիլ, զատուիլ. ... *Ի լառն բարձու առանձնանալ. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. φύσις (լծ. հյ. բոյս). natura (իբրու ծնունդ). Նախկին բունն եւ արմատն էակի, կամ բուն իսկն էակի. էութիւն. գոյացութիւն. իսկութիւն. զինչ էն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.